Δήλωση Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων στα πλαίσια ναυλοσυμφώνου

 

Η «AIR LIFT ΑΝΩΝΥΜΗ ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» (εφεξής «AIRLIFT»), ως υπεύθυνη επεξεργασίας, δεσμευόμενη αυστηρά για την προστασία της ιδιωτικότητάς σας, θα καταβάλλει προσπάθειες να προστατεύσει τα Προσωπικά σας Δεδομένα σύμφωνα με την ακόλουθη Επισημείωση Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (η «Επισημείωση»).

Προσωπικά Δεδομένα που Συλλέγονται από την AIRLIFT και Πηγές 

Σύμφωνα με τους εφαρμοστέους νόμους, η AIRLIFT συλλέγει και επεξεργάζεται Προσωπικά Δεδομένα σχετικά με εσάς και με τη βοήθεια αυτοματοποιημένων μέσων. Οι κατηγορίες των Προσωπικών Δεδομένων που αφορούν εσάς, τα οποία η AIRLIFT συλλέγει και επεξεργάζεται, εξαρτώνται από τη σχέση σας με την AIRLIFT καθώς και από τους εφαρμοστέους νόμους, και μπορεί να περιλαμβάνουν τις ακόλουθες κατηγορίες πληροφοριών :

 • Δεδομένα ταυτότητας, που περιλαμβάνουν το ονοματεπώνυμό σας, όνομα πατρός/μητρός, οικογενειακή κατάσταση, τίτλος, ημερομηνία γέννησης, φύλο, όνομα χρήστη
 • Δεδομένα επικοινωνίας, διεύθυνση κατοικίας, επαγγελματικής εγκατάστασης, παράδοσης, χρέωσης, διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, αριθμός τηλεφώνου
 • Οικονομικά δεδομένα, αριθμός τραπεζικού λογαριασμού, αριθμός πιστωτικής/χρεωστικής κάρτας
 • Τεχνικά δεδομένα που περιλαμβάνουν διεύθυνση πρωτοκόλλου διαδικτύου (IP), στοιχεία εισόδου, στοιχεία προγραμμάτων περιήγησης,
 • Δεδομένα χρήσης σχετικά με τον τρόπο που χρησιμοποιείτε τις υπηρεσίες μας
 • Ειδικής κατηγορίας δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα όπως πληροφορίες που αφορούν στην υγεία σας (ιατρικό ιστορικό, χορήγηση φαρμάκων, ΑΜΚΑ κλπ) και κάθε άλλο δεδομένο που μπορεί να κριθεί αναγκαίο κατά περίπτωση, εφόσον η πτήση σχετίζεται με μεταφορά ασθενούς.

 

Οι πληροφορίες αυτές μπορούν να προέλθουν απευθείας από εσάς όταν χρησιμοποιείτε τις υπηρεσίες μας (είτε οι υπηρεσίες αυτές προέρχονται απευθείας από εμάς είτε από άλλες εταιρείες που ενεργούν εκ μέρους μας είτε η παροχή τους συμφωνείται μέσω τρίτων που ενεργούν εκ μέρους μας) όταν ταξιδεύετε με εμάς ή από πηγές πληροφοριών της δημόσιας σφαίρας ή τρίτων μερών.   Πρέπει να μας ειδοποιήσετε για οποιαδήποτε αλλαγή επέλθει στα προσωπικά δεδομένα σας.

Νομική Βάση για την Επεξεργασία

Η AIRLIFT προβαίνει στην επεξεργασία Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα σύμφωνα με τις ακόλουθες βάσεις :

 • Η επεξεργασία των Προσωπικών σας Δεδομένων ενδέχεται να είναι απαραίτητη για τη συμμόρφωση με τους εφαρμοστέους νόμους, κανονισμούς, αποφάσεις και εντολές δημόσιων και διοικητικών αρχών και οργανισμών, ή για την εκτέλεση της Σύμβασής σας, στα πλαίσια της προστασίας των εννόμων συμφερόντων της AIRLIFT αλλά της διασφάλισης της σωστής εξυπηρέτησής σας. Ενδέχεται να μην μπορείτε να επιλέξετε να μην αποτελείτε υποκείμενο της εν λόγω επεξεργασίας, ή η επιλογή σας να μην αποτελείτε υποκείμενο της επεξεργασίας μπορεί να επηρεάσει την ικανότητά μας να τελούμε σε συμμόρφωση με τη Σύμβαση και να τηρούμε τις υποχρεώσεις μας.
 • Σε ορισμένες περιπτώσεις η AIRLIFT ενδέχεται να ζητήσει τη συγκατάθεσή σας, προκειμένου να προβεί στην επεξεργασία των Προσωπικών σας Δεδομένων. Έχετε το δικαίωμα να ανακαλέσετε τη συγκατάθεσή σας ανά πάσα στιγμή, όπως περιγράφεται κατωτέρω στο κεφάλαιο «Πώς να επικοινωνήσετε μαζί μας». Παρακαλούμε να λάβετε υπ’ όψιν σας ότι η ανάκληση της συγκατάθεσης και η άσκηση του δικαιώματος της εναντίωσης στην επεξεργασία προσωπικών δεδομένων δεν θα επηρεάσει την επεξεργασία, η οποία θα έχει ήδη λάβει χώρα και μπορεί να έχει ως αποτέλεσμα την αδυναμία της AIRLIFT να εκπληρώσει τις υποχρεώσεις της από τη Σύμβαση. .

Πώς Χρησιμοποιεί η AIRLIFT τα Προσωπικά Δεδομένα  

Η AIRLIFT και/ή οι συγγενείς της εταιρείες ενδέχεται να προβούν στην επεξεργασία Προσωπικών Δεδομένων σχετικά με εσάς για σκοπούς διοικητικούς, διαχειριστικούς, στατιστικής ανάλυσης, πληρωμών, εσωτερικής αξιολόγησης και/ή προκειμένου να τελούν σε συμμόρφωση με τη Σύμβασή σας και να εκπληρώνουν τις υποχρεώσεις τους.

Με Ποιους Διαμοιράζεται τα Προσωπικά σας Δεδομένα η AIRLIFT

Δεδομένα Προσωπικού Χαρακτήρα που σας αφορούν ενδέχεται να  διαμοιράζονται μεταξύ της AIRLIFT και των συγγενών με αυτήν εταιρειών  για τους ανωτέρω αναφερόμενους σκοπούς. Η AIRLIFT και/ή οι συγγενείς της εταιρείες μπορεί να χρησιμοποιούν παρόχους υπηρεσιών, αντιπροσώπους, εργολάβους ή άλλα τρίτα μέρη («Τρίτα Μέρη») προκειμένου να εκτελούν/παρέχουν υπηρεσίες για λογαριασμό της, συμπεριλαμβανομένης ενδεικτικά και όχι περιοριστικά της Επεξεργασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα που σας αφορούν για τους ανωτέρω αναφερόμενους σκοπούς, και, ως συνέπεια, η AIRLIFT και/ή οι συγγενείς της εταιρείες μπορεί να μοιράζονται τα Δεδομένα Προσωπικού Χαρακτήρα που σας αφορούν με αυτά τα Τρίτα Μέρη. Η AIRLIFT διατηρεί το δικαίωμα να μοιράζεται τα δεδομένα σας προσωπικού χαρακτήρα με παρόχους υπηρεσιών οι οποίες παρέχουν σε αυτήν υπηρεσίες υποστήριξης και σε τρίτους όπως αεροπορικές εταιρείες, υπηρεσίες διαχείρισης αερολιμένων, τελωνειακές αρχές, υπηρεσίες αρμόδιες για θέματα μετανάστευσης, ταξιδιωτικούς πράκτορες και σε εταιρείες που παρέχουν βοήθεια στους αερολιμένες και στα πεδία απογείωσης και προσγείωσης.     Η AIRLIFT έχει συνάψει κατάλληλες συμβάσεις με τα Τρίτα αυτά Μέρη, οι οποίες καθορίζουν τη νόμιμη χρήση ή διαμοιρασμό των Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα σύμφωνα με την παρούσα Ενημέρωση.  Επίσης όπως προβλέπεται από τη νομοθεσία η AIRLIFT ενδέχεται να γνωστοποιήσει τα δεδομένα σας σε δημόσιες υπηρεσίες, σε δικαστικές και ανεξάρτητες αρχές, κατόπιν νομίμου αιτήματός τους, εφόσον αυτό είναι αναγκαίο για την προάσπιση νομίμων δικαιωμάτων ή την εκπλήρωση υποχρεώσεων της AIRLIFT.

Σε ειδικές περιπτώσεις μεταφοράς ασθενών τα ειδικής κατηγορίας δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα διαμοιράζονται με αυτούς που είναι αναγκαίο για την πραγματοποίηση της μεταφοράς συμπεριλαμβανομένων του συνοδού ιατρού, των χειριστών, των υπαλλήλων των αρμοδίων τμημάτων της AIRLIFT και των συγγενών αυτής εταιρειών, των αρμοδίων στα πεδία απογείωσης και προσγείωσης, και εν γένει σε κάθε μέρος που πρέπει να γνωρίζει την κατάσταση του ασθενούς για τη διασφάλιση της ασφαλούς και προσήκουσας μεταφοράς του. Στις περιπτώσεις αυτές η AIRLIFT  μεριμνά να επισημάνει την εμπιστευτικότητα των δεδομένων αυτών στους παραλήπτες αυτών. Τα δεδομένα αυτά δεν υποβάλλονται σε περαιτέρω επεξεργασία πέραν του συγκεκrιμένου σκοπού για τον οποίο συλλέγονται.

Ορισμένες από τις εταιρείες του ομίλου στον οποίο ανήκει η AIRLIFT και/ή ορισμένοι από τους παρόχους υπηρεσιών και εν γένει τους ως άνω Τρίτους, ενδέχεται να είναι εγκατεστημένοι σε χώρες εκτός  του Ευρωπαϊκού Οικονομικού  Χώρου («ΕΟΧ»), οι νομοθεσίες των οποίων ενδέχεται να μην παρέχουν στα Προσωπικά σας Δεδομένα το ίδιο επίπεδο προστασίας. Η AIRLIFT θα διασφαλίσει ότι υφίστανται όλες οι επαρκείς εγγυήσεις και ότι όλοι οι εφαρμοστέοι νόμοι και κανονισμοί τηρούνται σε σχέση με αυτές τις διαβιβάσεις.

Πώς προστατεύει η AIRLIFT τα Προσωπικά σας Δεδομένα

Η AIRLIFT λαμβάνει εύλογα και ενδεδειγμένα φυσικά, διοικητικά και τεχνικά μέτρα διασφάλισης για την προστασία των Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα που σας αφορούν από την απώλεια, κακή χρήση, πρόσβαση χωρίς εξουσιοδότηση, αποκάλυψη, τροποποίηση ή καταστροφή.

Τα Δικαιώματά σας

Τα φυσικά πρόσωπα στην Ευρωπαϊκή Ένωση έχουν ορισμένα δικαιώματα ως υποκείμενα δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, τα οποία ενδέχεται να υπόκεινται σε περιορισμούς. Τα δικαιώματα αυτά περιλαμβάνουν το δικαίωμα να: (i) υποβάλουν αίτημα για πρόσβαση και διόρθωση ή διαγραφή των Προσωπικών τους Δεδομένων ∙ (ii) εξασφαλίζουν τον περιορισμό της επεξεργασίας ή να αντιταχθούν στην επεξεργασία των Προσωπικών τους Δεδομένων ∙ και (iii) το δικαίωμα στη φορητότητα των δεδομένων. Εφόσον επιθυμείτε να ασκήσετε κάποιο από τα προαναφερθέντα δικαιώματα, παρακαλούμε να χρησιμοποιήσετε τα κατωτέρω στοιχεία επικοινωνίας. Τα φυσικά πρόσωπα στην Ευρωπαϊκή Ένωση διατηρούν, επίσης, το δικαίωμα να υποβάλουν καταγγελία σχετικά με την επεξεργασία των Προσωπικών τους Δεδομένων στην εθνική τους αρχή προστασίας προσωπικών δεδομένων.

Για πόσο χρονικό διάστημα διατηρεί η AIRLIFT τα Δεδομένα Προσωπικού Χαρακτήρα

Τα Δεδομένα Προσωπικού Χαρακτήρα θα αποθηκεύονται μόνο για όσο χρονικό διάστημα είναι αναγκαίο για τους σκοπούς για τους οποίους συλλέχθηκαν, σύμφωνα με τους εθνικούς νόμους και κανονισμούς και τις νόμιμες επιχειρηματικές ανάγκες.

Πώς να Επικοινωνήσετε μαζί μας

Μπορείτε να επικοινωνήσετε με εμάς για να ασκήσετε τα δικαιώματά σας, να υποβάλετε ερωτήματα ή καταγγελίες αναφορικά με την επεξεργασία από την AIRLIFT των Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα που σας αφορούν. Η AIRLIFT θα ακολουθήσει όλα τα ενδεδειγμένα βήματα για να ανταποκριθεί σε αιτήματα, ερωτήματα και καταγγελίες. Η AIRLIFT θα απαντά σε τέτοια αιτήματα εντός τριάντα (30) εργασίμων ημερών.

Στοιχεία Επικοινωνίας: Ταχυδρομική Διεύθυνση: Λεωφόρος Μεγαρίδος 128, Ασπρόπυργος 19300 Διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (email):sales@airlift.gr

Σημαντική Πληροφορία

Η Ελληνική Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα είναι υπεύθυνη να διασφαλίσει ότι η νομοθεσία περί ιδιωτικότητας τηρείται στην Ελλάδα. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τα δικαιώματά σας ιδιωτικότητας, ή εφόσον δεν μπορείτε να διευθετήσετε ένα πρόβλημα απευθείας με εμάς και επιθυμείτε να προβείτε σε καταγγελία, να επικοινωνήσετε με την:  Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, Γραφεία: Κηφισίας 1-3, Τ.Κ. 115 23, Αθήνα, Τηλεφωνικό Κέντρο: +30-210 6475600, Fax: +30-210 6475628, Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο: contact@dpa.gr.

ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΝΑΙΝΕΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΤΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΗΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ κατά τη σύναψη Ναυλοσυμφώνου

Δηλώνω ότι ενημερώθηκα ρητώς για την επεξεργασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και των ειδικής κατηγορίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που πραγματοποιεί η AIRLIFT. Ελαβα γνώση των δικαιωμάτων που έχω και αναγνωρίζω ότι η επεξεργασία των δεδομένων μου είναι απολύτως αναγκαία για την εκτέλεση της σύμβασης που επιθυμώ και παρέχω τη ρητή συγκατάθεσή μου στην AIRLIFT για την επεξεργασία των δεδομένων μου.  Αναγνωρίζω ότι η μη παροχή συγκατάθεσης ή η τυχόν ανάκληση της συγκατάθεσής μου στο μέλλον ανάλογα με το χρόνο άσκησης θα έχουν ως συνέπεια είτε τη μη ολοκλήρωση της σύμβασης, είτε την αδυναμία εκπλήρωσης κάποιας υποχρέωσης της AIRLIFT που απορρέει από τη σύμβαση.

Κατά τη σύναψη Ναυλοσυμφώνου τα ακόλουθα αναζητώνται

 • Ημερομηνία/τόπος υπογραφής/υπογραφή επιβάτη/ονοματεπώνυμο
 • Για ανήλικους το πρόσωπο που είναι κηδεμόνας: ονοματεπώνυμο ανηλίκου/ονοματεπώνυμο κηδεμόνα/υπογραφή
 • Για τους ασθενείς που δεν είναι σε θέση να υπογράψουν, το πρόσωπο που ενεργεί για λογαριασμό τους σύμφωνα με το νόμο υπογράφει : ονοματεπώνυμο ασθενούς/ονοματεπώνυμο προσώπου που ενέργει για λογαριασμό του/υπογραφή