Μετά από απόφαση του ∆ιοικητικού Συµβουλίου και σύµφωνα µε το Νόµο και το Καταστατικό, καλούνται οι Μέτοχοι της Εταιρείας σε Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση στις 30 Ιουλίου, ηµέρα Παρασκευή και ώρα 10:00 στα γραφεία της εταιρείας στον Ασπρόπυργο (Λεωφ. Μεγαρίδος 124) προς συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί των θεµάτων της Ηµερήσιας ∆ιάταξης.

1. Υποβολή και ακρόαση των Εκθέσεων του ∆ιοικητικού Συµβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή για τις ετήσιες οικονοµικές καταστάσεις της εταιρικής χρήσης από 01/01/17 έως 31/12/17.

2. Υποβολή και έγκριση των οικονοµικών καταστάσεων της Εταιρείας δηλαδή του ισολογισµού, της κατάστασης αποτελεσµάτων της εταιρικής χρήσης από 01/01/17 έως 31/12/17 και του Προσαρτήµατος (µικρών επιχειρήσεων) σύµφωνα µε τα Ε.Λ.Π, Ν/4308/2014, της Έκθεσης του ∆ιοικητικού Συµβουλίου και της Έκθεσης του Ορκωτού Λογιστή Ελεγκτή για την κρινόµενη χρήση.

3. Απαλλαγή των µελών του ∆ιοικητικού Συµβουλίου και Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή από κάθε ευθύνη αποζηµίωσης για τις ετήσιες οικονοµικές καταστάσεις και τα πεπραγµένα της παραπάνω χρήσης.

4. Εκλογή ενός Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή και ενός αναπληρωµατικού για τη χρήση 2018 και καθορισµός της αµοιβής αυτών.

5. Εκλογή νέου ∆ιοικητικού Συµβουλίου λόγω λήξης της θητείας του ήδη υπάρχοντος.

6. Άδεια και έγκριση κατ’ άρθρο 23Α κ.ν. 2190/1920 για την κατάρτιση συµβάσεων µεταξύ της εταιρείας και άλλων εταιρειών του οµίλου της.

7. ∆ιάφορα θέµατα και ανακοινώσεις.

Μέτοχοι επιθυµούντες να µετάσχουν στην Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση οφείλουν να καταθέσουν τις
µετοχές τους στο Ταµείο της εταιρείας ή στο Ταµείο Παρακαταθηκών και ∆ανείων ή σε οποιαδήποτε των ευρισκόµενων στην Ελλάδα Ανωνύµων Τραπεζικών Εταιρειών, πέντε (5) τουλάχιστον ηµέρες πριν από την ηµέρα Συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης. Μέσα στην ίδια πενθήµερη προθεσµία, οι µέτοχοι πρέπει να καταθέσουν στο Ταµείο της Εταιρείας τις αποδείξεις κατάθεσης των µετοχών τους και τα έγγραφα πληρεξουσιότητας.

Ασπρόπυργος 06 Ιουλίου 2018

ΤΟ ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Πατήστε εδώ για να κατεβάσετε την πρόσκληση